ΙΔΡΥΣΗ

Το έτος 1977 ιδρύθηκε Σωματείο με την επωνυμία Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας, με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια την οριζόμενη δια αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγρ. 1 του Ν. 177/75.

Ο Σύλλογος έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Γεωργίας,είναι συνεργαζόμενος με αυτό και λειτουργεί υπό την εποπτεία του.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας,ανήκει οργανικά και διοικητικά στην Δ’Κ.Ο.Σ.Ε.(Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος) με όλες τις απορρέουσες υποχρεώσεις και δικαιώματα.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας,διοικείται από συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα(9) μέλη και ελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από τρία(3) μέλη,τα οποία και εκλέγονται ανα διετία από την Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες.

Το συμβούλιο απαρτίζεται από:

 •  Πρόεδρο
 • Αντιπρόεδρο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Ταμία
 • Κοσμήτορα
 • 4 μέλη.

Ο ταμίας του συλλόγου,διορίζεται από το Δασαρχείο και επιλέγεται μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

Στην Ελεγκτική Επιτροπή,τα δύο(2) μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση,ενώ το τρίτο μέλος διορίζεται από το Δασαρχείο και επιλέγεται μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

 

Τα εκλεγμένα μέλη, πρέπει:

 • Να είναι Ελληνες πολίτες
 • Να έχουν ελευθέρα την διαχείριση της περιουσίας τους
 • Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους
 • Να έχουν εφοδιαστεί με άδεια θήρας τουλάχιστον επι τριετίας
 • Να μην συνδέονται προς αλλήλους δια συγγενείας μέχρι δευτέρου βαθμού
 • Να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα
 • Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ για παράβαση των διατάξεων περί θήρας
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού σχολείου,πλην Προέδρου και Γενικού Γραμματέως που πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής
 • Να μην διετέλεσαν κατά την προ εκλογής των τριετία έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων