ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2, 35100 ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ.: 2231024641

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 93

ΛΑΜΙΑ, 25 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας ανακοινώνει ότι προκειμένου να ασφαλίσει τα 2.000 περίπου μέλη του, δέχεται σφραγισμένες προσφορές από 29 Ιουνίου μέχρι και 20 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας, Πλατεία Ελευθερίας 2 ή στο Γραφείο του κ. Κουτσόβουλου Νικολάου, Πατρόκλου 10, 35100 Λαμία.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει τους εξής κινδύνους με τα αντίστοιχα ποσά:

A. ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

α. Θάνατος ή σωματικές βλάβες μέχρι δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα Ευρώ (17.610,00)

β. Υλικές ζημιές μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πέντε Ευρώ (8.805,00)

γ. Ομαδικό ατύχημα κατά περίπτωση μέχρι εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε Ευρώ (146.735,00)

δ. Συνολική ευθύνη Εταιρείας μέχρι πεντακόσια ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ για κάθε Σύλλογο (586.940,00)

Β. ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

α. Θάνατος από ατύχημα μέχρι δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ (14.675,00)

β. Μόνιμη ολική ανικανότητα μέχρι δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ (14.675,00)

γ. Μερική μόνιμη ανικανότητα ποσοστό επί των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (14.675,00)

δ. Στο ασφαλιστήριο να καθορίζεται ότι οι κυνηγοί μεταξύ τους θεωρούνται τρίτοι άσχετα αν καλύπτονται από προσωπικό ατύχημα.

ε. Το ασφαλιστήριο να καλύπτει και ηλικίες άνω των 65 ετών.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πρόσθετη προσφορά για ασφάλιση 100 τουλάχιστον μελών, εκτός κυνηγετικής περιόδου, για τη συμμετοχή τους σε συνεργεία δίωξης αγριόχοιρου, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις.

Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας