Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τη νέα ρυθμιστική για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020:

%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%98%CE%97%CE%A1%CE%91%CE%A3_2019-2020